Organisatie rondom sanering en herontwikkeling

Er zijn verschillende partijen die een belangrijke rol spelen rondom de sanering en herontwikkeling van het voormalige EMK-terrein. Deze partijen hebben samen een projectorganisatie in het leven geroepen.

Proces en Verantwoordelijkheden EMK

Organogram EMK

Het Rijk: eigenaar

Het EMK-terrein is van de Rijksoverheid. Zij is daarom op dit moment verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Het Rijk heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond opdracht gegeven om een nieuwe sanering van het terrein voor te bereiden.

DCMR: uitvoeringsorganisatie namens het Rijk

De DCMR Milieudienst Rotterdam beheert het EMK-terrein namens het Rijk. Ook heeft de DCMR onderzoek uitgevoerd naar de mate van vervuiling en de mogelijkheden voor sanering. Op dit moment bereidt de DCMR de uitvoering van de sanering voor. 

Provincie: het bevoegd gezag

De provincie Zuid-Holland is het zo geheten 'bevoegd gezag' voor de Wet bodembescherming (Wbb). Dat betekent dat de provincie in een goedkeuringsbeschikking vooraf moet aangeven of zij kan instemmen met het raamsaneringsplan en met het uitvoeringsplan van de aannemer die de sanering gaat uitvoeren. Na afronding van de bodemsanering moet een evaluatieverslag van de sanering ter goedkeuring bij de provincie worden ingediend.

Gemeente Krimpen aan den IJssel: toekomstig eigenaar

De gemeente Krimpen aan den IJssel koopt het gesaneerde terrein van het Rijk. Daarna is de gemeente verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het terrein en de uitgifte van de bedrijfskavels.

De gemeenteraad zal een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Burgemeester en wethouders verlenen tezijnertijd – op aanvraag van bedrijven die zich op het terrein willen vestigen – een omgevingsvergunning.

Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat

Het hoogheemraadschap is bij het EMK-terrein betrokken, omdat over het EMK-terrein de Stormpolder- en Schaardijk lopen. 
Vanwege de ligging op de kruising van de Hollandsche IJssel en de Sliksloot is ook Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder betrokken bij de herontwikkeling van het EMK-terrein. 

Klankbordgroep

In 2015 is een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep zitten twee ondernemers en een aantal omwonenden. Zij geven inhoudelijke input en delen hun zorgen. Ook na de sanering blijft de klankbordgroep betrokken bij de toekomstige invulling van het terrein.

Stuurgroep

De betrokken partijen hebben ieder een vertegenwoordiger in de Stuurgroep. De Stuurgroep heeft aan de gemeente gevraagd om de (proces)communicatie rondom de sanering en herontwikkeling van het EMK-terrein te verzorgen. Dat geeft de gemeente o.a. vorm met deze project-website, door het regelmatig organiseren van informatiebijeenkomsten en door de klankbordgroep te ondersteunen.